fbpx

GDPR

GDPR

Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti v dodavatelsko-odběratelských vztazích

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Kdo bude správcem Vašich osobních údajů? Správcem Vašich osobních údajů je MASO UZENINY PÍSEK, a.s., IČO 264 19793, se sídlem Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4.

Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu? Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 1. Právní titul – plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost:

Účel: • realizace smluvního závazku včetně související obchodní a finanční komunikace

 1. Právní titul – ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce.

Účel: • pro vymáhání dlužných částek nebo jiných pohledávek Správce. • kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku Správce a jeho zaměstnanců

 1. Právní titul – plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona

Účel: • poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona. • Vedení účetnictví

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme? Zpracováváme následující osobní údaje: • Vaše identifikační a kontaktní údaje, • údaje o produktech, příp. o službách, které nám poskytujete • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak), • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy? Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou odpovídající danému účelu zpracování.

Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí? Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané výše v této informaci pocházejí z následujících zdrojů:

 1. Údaje jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a v průběhu naší spolupráce.
 2. Zpracováváme také údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např.

obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí etc.

Kdo je příjemcem osobních údajů? Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo

pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů. (např. soudům, Policii ČR atp.).

Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů? Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • Právo na výmaz – můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

 1. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl/a Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal/a souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný? O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším dodavatelem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům nařízení EU 2016/679 ( GDPR). Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Sdílejte nás: